El gènere Cotoneaster consta d’una mica més de 50 espècies d’arbustos. N’hi ha de tots els hàbits, formes i mides, són estupendes per a formar tanques.

The genus Cotoneaster consists of a little more than 50 species of shrubs. There are all kinds of habits, shapes and sizes, they are great for forming fences.

És un gran arbust de fulla perenne que creix fins 4 m. d’alt i ample, a la primavera els raïms de flors blanques són espectaculars, a la tardor aquestes flors són seguits per masses de petits globosos fruits vermells, que són evitats pels ocells, per aquest motiu la germinació afavorida per ocells és rara. Els fruits persisteixen sobre la planta durant tot l’hivern.

It is a large evergreen shrub that grows up to 4 m. tall and wide, in spring the clusters of white flowers are spectacular, in autumn these flowers are followed by masses of small globose red fruits, which are avoided by birds, for this reason the germination favored by birds is rare. The fruits persist on the plant throughout the winter.


Les espècies naturals presenten característiques i variacions que les fan molt preuades. Les seves altures oscil·len des dels 5-8 cm. sobre el nivell de terra fins a una elevació definitiva de 4-5 m., existint alguns arbrets que aconsegueixen els 6 m. Entre elles es registren gran varietat d’hàbits, amb varietats procumbents, rèptils, erectes, arquejades, penjolls, etc. Les formes rèptils són excel·lents entapissants i posen límit a el desenvolupament de males herbes.

Natural species have characteristics and variations that make them highly prized. Its heights range from 5-8 cm. on the ground level until a definitive elevation of 4-5 m., existing some trees that reach the 6 m. Among them there is a great variety of habits, with procumbent varieties, reptiles, erect, arched, pendants, etc. Reptile forms are excellent upholstery and limit the development of weeds

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.