(Anacamptis pyramidales)

És una espècie d’orquídia del gènere Anacamptis, son d’hàbits terrestres i tenen tubercles.

It is a species of orchid of the genus Anacamptis, they have terrestrial habits and have tubers.

Requereix un lloc assolellat, creix sobre diversos tipus de sòl: llims o argiles i més rarament en llocs arenosos. Es troba en pinedes, matolls i prats també a margeres.

It requires a sunny place, grows on various types of soil: silt or clay and more rarely in sandy places. It is found in pine forests, scrub and meadows also on the banks.

És una planta perenne i resistent que creix fins a uns 30 cm. de altura, les fulles són oblongues d’uns 5 cm. i creixen des del tubercle subterrani que són rodons i amb una grandària màxima d’uns 6 cm.

It is a perennial and hardy plant that grows up to about 30 cm. of height, the leaves are oblong of about 5 cm. and grow from the underground tuber which are round and with a maximum size of about 6 cm.

El color de la flor varia des del rosa al lila i rarament es blanc. La seva olor és forta i rància. La forma compacta i piramidal de la inflorescència és molt característica d’aquesta espècie i dona lloc al seu nom comú.

The color of the flower varies from pink to lilac and is rarely white. Its smell is strong and rancid. The compact, pyramidal shape of the inflorescence is very characteristic of this species and gives rise to its common name.

Les fors són pol·linitzades per les papallones i les arnes.

The holes are pollinated by butterflies and moths.

S’usa en dietes especials de convalescents i nens, és molt rica en mucílag, es pot fer una suau gelatina que s’usa per al canal gastrointestinal irritat. Una part de farina amb 50 parts d’aigua són suficients per formar la gelatina. El tubercle per a preparar la farina ha de ser recol·lectat quan la planta està recentment seca després de la floració i quan ha deixat anar les llavors.

It is used in special diets of convalescents and children, it is very rich in mucilage, it can make a soft gelatin that is used for irritated gastrointestinal tract. One part flour with 50 parts water is enough to form the gelatin. The tuber to prepare the flour should be harvested when the plant is freshly dried after flowering and when it has released the seeds.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.

LLOC: al’Estany (Moianès) Catalunya,

Info: wikipedia i Jordi Badia