(Cistus albidus)

L’estepa blanca, malgrat ser silicícola com la majoria d congèneres, viu bé en terrenys descarbonatats. La trobem molt abundosa, a les parts altes dels massissos de Montserrat i de la serra de l’Obac on el carbonat de calci ha desaparegut del sòl, lixiviat per la pluja. En canvi és molt rara a la resta de la comarca.

The white steppe, despite being siliceous like most congeners, lives well in decarbonated soils. We find it very abundant, in the high parts of the massifs of Montserrat and the Sierra de l'Obac where the calcium carbonate has disappeared from the soil, leached by the rain. On the other hand, it is very rare in the rest of the region.

L’ estepa blanca deu el seu nom al color clar , grisenc a causa de la pilositat, de tota la planta; no pas al color de la flor.

The white steppe owes its name to the light, greyish color of the entire plant; not the color of the flower.

La flor de l’estepa blanca és descaradament gran i cridanera, amb cinc pètals de color rosa purpuri, una mica arrugats i nombrosos estams grocs. Excepcionalment algun exemplar d’estepa blanca té les flors blanques.

The white steppe flower is unabashedly large and showy, with five purplish-pink, slightly crinkled petals and numerous yellow stamens. Exceptionally, some specimens of white steppe have white flowers.

El fruit és una càpsula que s’obre per cinc valves per alliberar les llavors petites, nombroses i seques, que poden mantenir-se viables durant molts anys al sòl.

The fruit is a capsule that opens with five valves to release the small, numerous, dry seeds, which can remain viable for many years in the soil.

Les fulles, ovades, toves i sèssils es disposen oposades per parelles entrecreuades, de manera que la tija, vista des de dalt, mostra quatre rengleres de fulles perfectament alineades.

The leaves, ovate, soft and sessile, are arranged opposite each other in criss-crossed pairs, so that the stem, seen from above, shows four rows of perfectly aligned leaves.

A ple estiu o en temps de secada persistent, aquestes fulles es poden marcir i fins i tot caure.

In the middle of summer or in persistently dry weather, these leaves can wither and even fall.

L’estepa blanca sol ser l’arbust dominant a les brolles de les carenes de la serra de l’Obac. Catalunya.

The white steppe is usually the dominant shrub on the ridges of the Obac range. Catalonia.

Floració: Floreix de març fins a juliol, les flors tenen els pètals lleuregerament rebregats que tenen entre 5 i 6 cm d’amplada.

Flowering: Blooms from March to July, the flowers have slightly recurved petals that are between 5 and 6 cm wide.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.