(Campanula persicifolia)

La campaneta blava (Campanula persicifolia) és una espècie herbàcia i perenne.

Bluebell (Campanula persicifolia) is a herbaceous and perennial species.

La seva distribució és europea des del sur de Finlàndia al nord de la regió mediterrània, incloent els Països Catalans (només a Catalunya).

Its distribution is European from the south of Finland to the north of the Mediterranean region, including the Catalan Countries (only in Catalonia).

Herba erecta pubescent que fa de 30 a 80 cm de llargada, floreix de maig a agost amb flors blaves (lila) o blanques, pèndules en raïm unilateral poc foliés, de tija arrodonida, corol·la de 2-3 cm.

Erect pubescent herb that is 30 to 80 cm long, blooms from May to August with blue (lilac) or white flowers, pendulous in one-sided clusters with few leaves, rounded stem, corolla 2-3 cm.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.