Marmots of the Catalan Pyrenees

Són parents llunyanes dels esquirols, un subordre dels mamífers rosegadors. A més dels esquirols són cosines llunyanes dels lirons, és un rosegador del gènere esciuromorfo.

They are distant relatives of squirrels, a suborder of rodent mammals. In addition to squirrels are distant cousins ​​of dormice, it is a rodent of the genus sciuromorph.

És un mamífer típic dels prats d’alta muntanya, habita per sobre dels 1000 metres d’altitud, no penetra mai a l’interior del bosc.

It is a typical mammal of high mountain meadows, inhabits above 1000 meters altitude, never penetrates into the interior of the forest.

Els seus amagatalls preferits són les tarteres de blocs i altres acumulacions de pedres.

His favorite hiding places are block screes and other stone accumulations.

La coloració general del pelatge és grisa, barrejada amb groc i negre, més fosca al dors que pel ventre, la part superior del cap és més fosca, de vegades negra i la punta de la cua també és negra.

The general coloration of the coat is gray, mixed with yellow and black, darker on the back than on the belly, the top of the head is darker, sometimes black and the tip of the tail is also black.

Dimensions corporals: cap + cps (49-58 cm. i la cua entre 15 i 19 c. Pes: les femelles fan entre 2,8 a 4,5 kg., mentre que els mascles acostumen a fer entre 3 i 8 kg.

Body dimensions: head + cps (49-58 cm. And tail between 15 and 19 c. Weight: females weigh between 2.8 and 4.5 kg., While males usually weigh between 3 and 8 kg.

Rosegador d’aspecte robust, cap arrodonit amb unes orelles petites i potes curtes i fortes, proveïdes d’ungles adaptades a l’excavació.

Robust-looking rodent, rounded head with small ears and short, strong legs, provided with nails adapted for excavation.

La marmota és herbívora i s’alimenta de les herbes pròpies dels prats on habita.

The groundhog is herbivorous and feeds on the grasses of the meadows where it lives.

La major part de l’aigua, l’obté amb l’aliment que consumeix, per la qual cosa prefereix alimentar-se al matí i al vespre quan les plantes són cobertes de rosada.

Most of the water is obtained with the food it consumes, so it prefers to feed in the morning and evening when the plants are covered with dew.

Animals colonials de costums diürnes i amants del sol, les marmotes alpines són fàcils d’observar a ple dia, sobretot quan el temps és càlid i assolellat, aleshores de les pot veure parar el sol a prop de les seves galeries, excavades en un prat o entre roques.

Colonial animals of diurnal habits and lovers of the sun, the alpine marmots are easy to observe in broad daylight, especially when the weather is warm and sunny, then you can see them standing near the sun near their galleries, excavated in a meadow or between rocks.

Rares vegades s’allunyen més d’un metre de l’entrada del cau, de manera que al més petit senyal de perill es poden posar ràpidament a raser. En cas de perill emeten una mena de xiulet estrident per avisar a les seves companyes.

They are rarely more than a meter away from the entrance to the den, so at the slightest sign of danger they can be quickly leveled. In case of danger they emit a kind of shrill whistle to warn their companions.

Cinc mesos d’embaràs, la marmota té cura de les seves cries fins que deixen el cau, als dos anys la marmota ha arribat a la maduresa sexual i està a punt per reproduir-se, sol tenir entre 4-5 cries.

Five months pregnant, the groundhog takes care of its young until they leave the den, at two years the groundhog has reached sexual maturity and is ready to reproduce, usually having between 4-5 young.

Detall dels caus, on dormen fins a 7 mesos en les zones amb l’hivern més dur. D’aquí el refrany de “dorms més que una marmota”, en realitat el que fan és hivernar.

Detail of the dens, where they sleep up to 7 months in areas with the harshest winter. Hence the saying “sleep more than a groundhog”, in fact what they do is hibernate.

Poden arribar a viure 20 anys, la longevitat de la marmota depèn molt d’on s’hagi criat. Les espècies salvatges viuen entre 15 i 18 anys, ja que tenen més perills als quals fer front, com els depredadors.

They can live up to 20 years, the longevity of the groundhog depends a lot on where it was raised. Wild species live for 15 to 18 years, as they are more endangered than predators, such as predators.

Cria de marmota a l’hora de sopar, el seu menú: tiges, flors, fulles, llavors, brots i arrels i fins i tot baies de plantes sucoses i tendres, però també pot capturar petits invertebrats.

Growing groundhogs at dinner, their menu: stems, flowers, leaves, seeds, shoots and roots and even berries of juicy and tender plants, but can also catch small invertebrates.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.

LLOC: a Coll de Pal , Pirineu català