Cow tongue “Kanautia arvensis”

Noms comuns: escabiosa, escabiosa oficinal, escabiosa major dels sembrats, herba del xarampió, herba de la sarna, vídua silvestre, fielera, follasquera, llengua de vaca.

Common names: scabies, officinal scabies, major scabies of the sown, measles grass, scabies grass, wild widow, faithful, follasquera, cow tongue.

És una planta velluda que aconsegueix 1 metre d’altura, fulla de color grisenc, apariades i dividides en segments desiguals. Les flors són molt petites de color lila-rosat que s’agrupen en capítols de 4 cm. de diàmetre.

It is a velvety plant that reaches 1 meter in height, greyish leaf, paired and divided into unequal segments. The flowers are very small lilac-pink in color which are grouped in 4 cm heads. of diameter.

Les seves propietats: s’usa com a depuratiu, en homeopatia s’usa en cas de èczema o malalties cutànies. També indicades per a inapetència, bronquitis, xarampió, restrenyiment i ferides.

Its properties: it is used as a depurative, in homeopathy it is used in case of eczema or skin diseases. Also indicated for loss of appetite, bronchitis, measles, constipation and wounds.

El nèctar de les seves flors és molt benvolgut per les papallones, abelles, vespes…

The nectar of its flowers is much appreciated by butterflies, bees, wasps ….

La escabiosa oficinal va ser usada en el passat com a cura contra la sarna.

The scabies officinal was used in the past as a cure for scabies.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.