És un bovid de mida petita, menor i més esvelt que la cabra salvatge ibèrica (Capra pyrenaica ). Ambdós sexes posseeixen banyes, amb forma de ganxo, sent els dels mascles més gruixuts i amb el ganxo més tancat. Cap i gola clares i una taca fosca que cobreix els ulls a manera d’antifaç. El color del cos és uniforme, amb una línia fosca que recorre longitudinalment el dors. Els mascles solen ser una mica més pesants que les femelles.

It is a small calf, smaller and slimmer than the Iberian wild goat (Capra pyrenaica). Both sexes own horns, with form of hook, being those of the thickest males and with the most closed hook. Clear head and throat and a dark spot that covers the eyes as a mask. The color of the body is uniform, with a dark line running longitudinally along the back. Males are usually a little heavier than females.

És una espècie típica del pis subalpí, que a la major part de les muntanyes ibèriques, fou desforestat per guanyar superfície de pastures. Es mou entre el límit superior dels boscos i les pastures supraforestals, ocupant a l’estiu les màximes altituds. Prefereix pendents forts i rocosos on la neu s’acumula poc. Viu entre els 1.000 i els 2.800 metres als Pirineus i entre els 400 i els 2.400 mt.

It is a typical species of the subalpine plain, which in most of the Iberian mountains, was deforested to gain grazing area. It moves between the upper limit of forests and supraforest pastures, occupying the highest altitudes in summer. It prefers steep, rocky slopes where snow accumulates little.

A Catalunya es troben isards en estat salvatge en diverses zones del Pirineu i Pre-Pirineu. L’isard (Rupicapra pyrenaica) és un “mamífer artiodàctil remugant de la família dels bòvids, semblant a la cabra, amb banyes primes i corbades de la punta i pelatge fosc amb taques blanquinoses al cap, que habita les zones muntanyoses del sud d’Europa”.

In Catalonia, chamois are found in the wild in various areas of the Pyrenees and Pre-Pyrenees. The chamois (Rupicapra pyrenaica) is a ruminant goat-like artiodactyl mammal of the goat-like family, with thin, curved horns on the tip and dark fur with whitish spots on the head, which inhabits the mountainous areas south of Europe ”.

Els adults solen tenir una altura de llom d’uns 60 cm. i pesar uns 30 Kg.

Adults usually have a back height of about 60 cm. and weigh about 30 Kg.

Fotos: acors.cat®, text Wiquipèdia