(Emberiza calandra)

És un ocell cosmopolita que prolifera a l’Europa Central i meridional, a l’Àfrica del Nord i Àsia. Ocupa tota l’àrea dels Països Catalans, tret de les zones més elevades del Pirineu. És un ocell principalment sedentari que registra un augment de la població hivernal per l’arribada de migrants procedents de l’Europa Central. Té una acusada preferència pels camps de cereals, però també ocupa d’altres àrees obertes com ara prats, garrigues, etc. Tolera els arbustos dispersos, però evita una extensa coberta arbustiva. A la part nord de la seva distribució europea, es limita principalment als camps de cereals i prats de fenc. Al sud d’Europa té una gamma d’hàbitats més àmplia que ocupa diversos tipus de camp obert, incloses les praderies i les estepes. Durant l’hivern es reuneix en grups i pot mostrar desplaçaments a distància més aviat curtes cap a zones d’alimentació favorables, sovint en guaret o camps de rostoll.

It is a cosmopolitan bird that proliferates in Central and Southern Europe, North Africa and Asia. It occupies the entire area of ​​the Catalan Countries, except for the highest areas of the Pyrenees. It is a mainly sedentary bird that registers an increase in the winter population due to the arrival of migrants from Central Europe. It has a strong preference for cereal fields, but also occupies other open areas such as meadows, scrubland, etc. Tolerates scattered shrubs, but avoids extensive shrub cover. In the northern part of its European range, it is mainly confined to cereal fields and hay meadows. In southern Europe it has a wider habitat range, occupying various types of open country, including grasslands and steppes. During the winter it gathers in groups and may show rather short distance movements to favorable feeding areas, often in fallow or stubble fields.

Té una longitud de 17 a 19 cm. i una envergadura alar de29 cm. pesa aprox. entre 32 i 67 g.

It has a length of 17 to 19 cm. and a wingspan of 29 cm. weighs approx. between 32 and 67 g.

El reclam fa “kit o txip”, el seu cant, monòton i arrossegat, és un potent, característic i inconfundible: >ti-ti-tsrrriiiiiiii< El mascle l’emet descarat, des de postes descobertes i prominents.

The call is "kit o txip", its song, monotonous and dragged, is a powerful, characteristic and unmistakable: >ti-ti-tsrrriiiiiii< The male emits it brazenly, from uncovered and prominent posts.

Es reparteix pels espais oberts i zones de cultiu de la terra baixa, ja que no sol pujar per sobre del 1500 metres d’altitud, les planes de Lleida, de la Catalunya central, la Cerdanya i l’Empodà.

It is spread over the open spaces and cultivated areas of the lowland, since it does not usually rise above 1500 meters of altitude, the plains of Lleida, central Catalonia, Cerdanya and Empodà.

Tenen un vol relativament lent, que recorda una cogullada. Sovint deixen penjant les potes. S’alimenta principalment de llavors, brots verds, tot i que durant el període de reproducció també menja petits invertebrats.

They have a relatively slow flight, reminiscent of a cuckoo. They often leave their legs dangling. It feeds mainly on seeds, green shoots, although during the breeding period it also eats small invertebrates.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.