La Goura Victòria és un colom de costums terrestres que ocupa la selva plujosa del nord de Nova Guinea i les illes Yapen i Biak. Es diferencia de les altres espècies de goures per presentar la cresta més gran i amb taques blanques, així com per tenir una franja alar fosca.
Les goures són els coloms més grans que existeixen, poden arribar a fer uns 75 cm. i poden arribar a pesar fins a 2,5 kg. 

Victoria Goura is a terrestrial custom pigeon that occupies the rainforest of northern New Guinea and the Yapen and Biak Islands. It differs from other species of gourds by having a larger crest with white spots, as well as having a dark wing stripe. The gourds are the largest pigeons that exist, they can reach about 75 cm. and can weigh up to 2.5 kg.

REPRODUCCIÓ: Només posen un ou, el qual eclosiona després de 30 dies.

REPRODUCTION: They only lay one egg, which hatches after 30 days.

DIETA: La seva dieta consisteix principalment de fruites, llavors i invertebrats.

DIET: Your diet consists mainly of fruits, seeds and invertebrates.


A causa de la contínua destrucció de l’hàbitat, i la caça per a l’obtenció de les seves plomes i carn, aquest colom està a la Llista Vermella d’espècies amenaçades.

Due to the continuous destruction of the habitat, and the hunting for its feathers and meat, this pigeon is on the Red List of Threatened Species.

INFO: Zoo BCN i Wikipedia / Fotos de acors.cat® a Butterfly PARK Castelló d’Empúries